Ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thuốc Heantos 4

Ngày 30/05/2006 Thứ trưởng BYT Lê Ngọc Trọng có quyết định số: 1893/QĐ-BYT giao cho Bệnh viện tâm thần Trung Ương I thực hiện đề tài “ Nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu lực của bài thuốc Heantos”.

Ngày 19/10/2006 Bộ Y tế thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật do GS. Hoàng Bảo Châu làm chủ tịch để đánh giá bài thuốc (quyết định số: 4178/QĐ-BYT).

Ngày 12/03/2007 Sau khi đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên 14 bệnh nhân. Hội đồng khoa học kỹ thuật Bộ Y tế đã nghiệm thu đại loại khá. Hội đồng cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.

Heantos 4 được thực hiện với 61 bệnh nhân và được Hội đồng KH-KT Bộ Y tế (số 201/BB-BYT) nghiệm thu ngày 18/02/2008 đánh giá kết quả khá và cho phép nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III (số 2259/QĐ-BYT).

Với sự tham gia của 255 bệnh nhân tại 3 cơ sở

  • Bệnh viện Tâm thần TW I (150 bệnh nhân)
  • Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh (51 bệnh nhân)
  • Trung tâm GD-LD-XH số I Hà Nội (54 bệnh nhân).

Ngày 31/12/2010 Bộ Y tế đã đưa ra kết luận (số: 1090/CN-BYT) Thuốc Heantos 4 đã nghiên cứu tuân thủ theo GCP và có tác dụng hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy nhóm Opiats và không có tác dụng không mong muốn đáng kể trên lâm sàng.